Acceso al campus virtual [invitado]:
Nombre de usuario:
Contraseña:
 

Mossos d'Esquadra

rea: Cuerpos de Seguridad


Nuestro objetivo es que apruebes. Ms informacin.Objetivos  Preparar els alumnes per tal que superin l'oposició a Mossos d'Esquadra.
Destinatarios  Persones que compleixin els requisits i vulguin fer les oposicions des de casa i amb el seu propi horari.
Requisitos  Enviament de material, fòrums de comunicació, tests d'autoavaluació, seguiment dels tutors, tutoria personal presencial mensual d'una hora, simulacions d'exàmens presencialment.
Programa  PROVES D’INGRÉS:
* Primera prova Consistirà en la realització del següent exercici i proves: a)Exercici de cultura general: Caldrà resoldre 60 preguntes tipus test relatives a temes de cultura general. b)Prova aptitudinal: Consistirà en la realització d’una bateria de tests adreçats a l’avaluació de les capacitats intel.lectuals i dels diferents processos de raonament de l’aspirant. c) Prova de personalitat: orientada a avaluar els trets de la personalitat de l’aspirant, així com la seva adaptació personal i social.

* Segona prova: Coneixements de la llengua catalana: Consistirà en la realització d’exercisis lògics de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana, i una entrevista que permeti valorar-ne els coneixements orals.

* Tercera prova: Consistirà en la realització de 2 subproves.

a) Primera subprova: Exercicis Físiques
b) Segona subprova: Revisió mèdica

* Quarta prova: Consistirá en la realització de 2 subproves:

a) Primera subprova: Proves psicotècniques orientades a avaluar l’adequació de les caracteristiques de l’aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar en el lloc de treball.
b) Segona subprova: Entrevistes personals (nomès qui determini el tribunal) per tal d’ampliar i contrastar els resultats de les proves psicotècniques.
Profesorado  Tot el nostre personal és expert en aquest tipus de preparació. Contem amb licenciats ex-funcionaris que ens assessoren, obtenint així el màxim nivell de coneixements sobre la oposició a la qual l'alumne oposita.
Calendario  Inici cada mes

Nuestro objetivo es que apruebes. Ms informacin.Volver.